Phát triển thương hiệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu là một hành động rất quan trọng đối với mọi doan nghiệp, điều này nếu thành công sẽ đánh giá vị trí của doanh nghiệp trên thương trường.

Thương hiệu chính là sự cảm nhận của khách hàng về một sản phẩm, dịch vụ, một công ty. Sự cảm nhận ấy sẽ phát triển theo thời gian, vì vậy những sản phẩm, dịch vụ hay một công ty chưa được biết đến thì chưa thể được gọi là thương hiệu.Xây dựng thương hiệu là quá trình làm cho tổ chức, doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trở nên phổ biến và nổi tiếng hơn.
Doanh nghiệp cần đồng hành cùng thương hiệu để công tác quản trị thương hiệu thực hiện một cách nhất quán và có hiệu quả nhất. Các nhà quản trị cần tư vấn thường xuyên về quản trị thương hiệu, đào tạo đội ngũ chuyên môn để quản trị thương hiệu và cần quản lí hoạt động quảng bá thương hiệu một cách sát nhất để nhận ra và xử lí vấn đề một cách nhanh chóng.

Client Name

Ana Barber

Release Date

April 10, 2019

Project Types

App Service

portfolio-big-03
portfolio-big-02
portfolio-big-01